Transport av Farligt gods, ADR

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Med transport menas här förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Klassificeringssystemet är centralt och ligger till grund för på vilket sätt en viss kemikalie kan transporteras.

Farligt gods definieras i lagen och förordningen om transport av farligt gods, som kemikalier tillhörande någon av de nio klasserna (riskkategorier) enligt FN:s system.

Dessa klasser är:

 1. Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 2. Klass 2 Gaser
 3. Klass 3 Brandfarliga vätskor
 4. Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen
 5. Klass 4.2 Självantändande ämnen
 6. Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 7. Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 8. Klass 5.2 Organiska peroxider
 9. Klass 6.1 Giftiga ämnen
 10. Klass 6.2 Smittförande ämnen
 11. Klass 7 Radioaktiva ämnen
 12. Klass 8 Frätande ämnen
 13. Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Personer som är delaktiga vid transport av farligt gods skall ha utbildning om de bestämmelser som rör deras arbets– och ansvarsområde. Utbildningen skall även innehålla bestämmelser för transport av farligt gods.

Kurserna i Farligt gods vänder sig till de som transporterar farligt gods samt till de personer som är sysselsatta hos avsändare, transportör, mottagare, truckförare, lastare eller förpackare. Enligt SRVFS 2004:14 (ADR-S) skall även förare som transporterar mindre mängder farligt gods (sk värdeberäknad mängd) ha denna utbildning.

Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.

Utbildningen skall vara anpassad till personernas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Det skall gälla för personal som är anställda av transportören eller avsändaren, personal som lastar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare. Kunskaper i farligt gods behövs för att påtala risker och uppmärksamma signaler.

Utbildningen skall säkerställa att bestämmelserna efterlevs och att personal blir medveten om säker hantering i samband med handhavande av farligt gods, lastning, transport och lossning.

Mängden farligt gods som transporteras ökar ständigt och det anses vara näst intill ett krav att Du som förare av transporten skall inneha ett ADR- intyg. ADR-intygen finns i flera olika kategorier beroende på vilka ämnen transporterna gäller och hur man transporterar det farliga godset.

TRAK bedriver utbildning i samtliga ADR- klasser. Företaget anlitas även som Säkerhetsrådgivare av ett antal större åkerier och industrier i landet. ADR-utbildning bedrivs regelbundet på vår skola i Alvesta samt som företagsförlagd utbildning över hela Sverige. Du är välkommen att kontakta oss för vidare information!