Yrkesförarutbildningar

TRAK har lång och gedigen erfarenhet av yrkesförarutbildningar. Utbildarna har en bred kompetens, vana och erfarenhet av att bedöma den enskilde deltagarens förkunskaper för att skapa en individuell utbildningsplan för varje sökande. Alla deltagare får därför just den utbildningstid som den behöver för att klara kursen med godkänt resultat.

Som yrkesförare arbetar man självständigt och har ett stort ansvar. Arbetsgivare och samhället i övrigt ställer stora krav på miljömedvetenhet, kvalitetstänkande och säkerhet. För att uppfylla dessa krav och dessutom vara kostnadseffektiv krävs en grundlig och kvalificerad utbildning. TRAK vill ge de sökande allt detta på ett professionellt och kompetent sätt. Du får en bred utbildning som svarar mot branschens alla krav på vidgad kompetens inom yrkesförarområdet. Efter avslutad utbildning skall deltagaren klara av att framföra tunga fordon i alla förekommande fordonskombinationer på ett säkert och effektivt sätt.

Som deltagare skall du också kunna regelverket kring transporter, både de nationella och de EU-regler som finns.

För att kunna genomföra transporter utomlands skall deltagaren kunna hantera den dokumentation som följer med transportuppdraget.

I och med den snabba tekniska utvecklingen inom kommunikationsområdet med datorstyrda kommunikationssystem, skall deltagaren kunna hantera även detta. I den allt hårdare konkurrensen inom transportnäringen är det väsentligt att kunna ge kunderna den snabba och säkra service som dessa förväntar sig.

Kunskap om datorstyrda system krävs även för att kunna utnyttja ditt eller din arbetsgivares företags tillgängliga lastvolymer.¨

TRAK utbildar yrkesförare för både lastbil och buss; C, CE, D och DE

UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL

 1. trafikteori
 2. grundläggande kunskaper om fordonens konstruktion och service
 3. körträning med fordon och fordonskombinationer efter enskilt behov
 4. arbetsplatsförlagd träning på yrkesmässiga moment
 5. grundläggande kunskaper om olika regelverk
 6. grundläggande kunskaper om dokumenthantering
 7. kunskaper om datorstyrda kommunikationssystem
 8. kunskaper om serviceanda och kundkontakt


VALIDERING
Innan vi startar utbildningen görs en individuell yrkesbedömning (validering) av varje deltagare för att bedöma hur lång utbildningstiden för var och en bör vara.

Valideringen består av ett teoretiskt test där vi utläser deltagarens kunskaper inom körkortsteorin samt också avgör om det finns läs – och skrivsvårigheter. I sådant fall kan vi erbjuda deltagaren extra stöd i form av studiehjälp med teorin. I valideringen ingår också ett praktiskt körtest med en större personbil. Här bedömer vi deltagarens körskicklighet samt hur denne mottar instruktioner.

OFFERT
​Efter genomförda tester presenterar vi en personlig offert där vi ger förslag på kurstid, kursinnehåll och kostnad för varje enskild deltagare. Tillsammans kommer vi sedan överens om när Du vill att Din kurs skall starta.

Du är naturligtvis alltid välkommen att diskutera personliga lösningar på hur du vill att just Din utbildning skall vara upplagd!

Efter genomgången utbildning med godkända resultat avläggs prov hos Vägverket som utfärdar körkortsbehörigheterna *BE*,*C*, *CE*, *D* eller *DE*. Vägverket utfärdar även Yrkeskompetensbevis efter intyg från utbildningsanordnaren.

Antagningskrav: lägst B – behörighet

Kurstid: individuell och efter överenskommelse


LASTSÄKRING
Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med packning och lastning vid terminaler och industrier. Även speditörer eller andra som i transportkedjan arbetar med transport av CTUs samt den som arbetar direkt med godstransporter, har nytta av utbildning i lastsäkring.
Kursen är en grundutbildning i att säkra gods i och på olika transporter (lastbilar, skåpbilar och containers).

Kursen innehåller följande:

 1. gods och varuslag
 2. surrning
 3. förstängning
 4. lastning
 5. utrustning
 6. ansvar
 7. påkänningar mm
 8. lastbärare (CTUs)
 9. Efter avslutad kurs med godkända resultat, erhåller deltagaren ett kursintyg.

Kurstid: individuellt och efter överenskommelse